Jakie akty prawne opisują konieczność sporządzenia opinii ornitologicznej i chiropterologicznej w związku z planowanymi pracami remontowymi budynku?

Dodano 11.1.2019

W żadnym akcie prawnym nie ma bezpośredniego zapisu o konieczności sporządzenia opinii ornitologicznej i chiropterologicznej w związku z zamiarem prowadzenia prac remontowych. Nie znaczy to jednak, że takiej dokumentacji właściciel remontowanego budynku posiadać nie musi. Wymóg posiadania wymienionych dokumentów wynika z konieczności posiadania wiedzy na temat występowania chronionych ptaków i nietoperzy, na budynku przeznaczonym do remontu. Remont budynku prawie zawsze prowadzi do zniszczenia siedlisk i gniazd ptaków oraz kryjówek nietoperzy. W takim przypadku, gdy nie mamy wiedzy o występowaniu na budynku siedlisk chronionych gatunków, może dojść do złamania prawa. Za szkody w środowisku zawsze odpowiada właściciel budynku.

Głównym aktem prawnym, opisującym zasady ochrony dziko żyjących ptaków i nietoperzy, jest ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Lista gatunków ptaków i nietoperzy objętych ochroną ścisłą albo częściową znajduje się w wydanym na podstawie art. 49 tej ustawy rozporządzeniu ministra środowiska z 16 grudnia 2016 r. ws. ochrony gatunkowej zwierząt. W rozporządzeniu znajduje się wiele zakazów, m.in. w § 6 ust. 1, w szczególności umyślnego ich zabijania, okaleczania lub chwytania, umyślnego niszczenia ich jaj, siedlisk, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd. Są to zakazy, które najczęściej są łamane podczas prowadzenia prac remontowych bez nadzoru ornitologa i chiropterologa.

W art. 75 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jest zapis, że wszelkie prace budowlane wymagają planowania i prowadzenia z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. W przypadku prac remontowych czy termomodernizacji budynków obowiązek ten powinien zostać zrealizowany poprzez zlecenie wykonania opinii ornitologicznej. Prowadzenie prac z pominięciem opinii oraz bez zgody RDOŚ jest złamaniem prawa.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, w przypadku prowadzenia robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje ich wykonywanie.

Ustawa o ochronie przyrody dopuszcza odstępstwa od powyższych zakazów (art. 56), ale tylko na podstawie decyzji regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ) albo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Podmiot, którego planowane działania wymagają np. zniszczenia ptasich siedlisk jest zobowiązany do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do jednego z ww. organów. Ten zaś w swojej decyzji określa, czy wyraża zgodę na dokonanie zniszczeń, a jeśli tak, to wskazuje zakres i zasady dozwolonego działania. Jest to istotne w przypadku ptaków i nietoperzy, które często mają swoje siedliska w budynkach.

Biuro analiz środowiskowych
 

Kontakt do ornitologa

+48 608 053 669

biuro@ornitolog.com.pl

 

Adres do korespondencji

ul. Krańcowa 59/82

02-493 Warszawa