Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny

Wykonywany jest przez eksperta ornitologa i chiropterologa podczas realizacji inwestycji. Nadzór przyrodniczy powinien rozpocząć się od kontroli budynku, poprzedzając pierwsze prace, w tym rozstawienie rusztowań. Kolejne kontrole powinny być dostosowane do specyfiki i rodzaju inwestycji, a częstotliwość wizyt powinien zaplanować ekspert przyrodnik. Nadzór ma na celu wykluczenie wystąpienia niekorzystnych oddziaływań prac na ptaki i nietoperze. W przypadku gdy w trakcie prac zostanie wykryty aktywny lęg lub obecność nietoperzy, ekspert przyrodnik powinien wstrzymać prace lub ograniczyć je w taki sposób, by nie doszło do negatywnego oddziaływania na gatunki chronione.

Od połowy lat 90. można zaobserwować nasilenie się procesu ocieplania budynków wykonanych technikami, które nie gwarantują wysokiej oszczędności energii grzewczej. Dodatkowo od kilku lat jednostki publiczne takie jak gminy, szpitale, szkoły i in. mogą ubiegać się o dofinansowanie przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Wszystko to powoduje, że prace termomodernizacyjne przeprowadzane są w Polsce na dużą skalę. O ile z jednej strony są to zabiegi pro środowiskowe (oszczędność energii – mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza), to z drugiej strony mogą powodować znaczne szkody w środowisku. Szkody te polegają na niszczeniu miejsc lęgowych ptaków, płoszenie a nawet zabijanie ptaków przez zamurowywanie ich żywcem w gniazdach. Dzięki ogromnym staraniom wielu organizacji ekologicznych m.in. działania podjęte przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” spowodowały, że dzisiaj wiedza i świadomość osób prowadzących nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi jest wystarczająca aby uniknąć pogorszenia stanu i kondycji miejskich populacji zwierząt.

Nierzadko przeprowadzenie docieplenia budynku odbywa się pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym, dzięki czemu unika się strat przyrodniczych przez np. niewłaściwy termin rozpoczęcia prac na budynku na którym w gniazdach znajdują się pisklęta. Bardzo ważnym etapem nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego jest właściwe wykonanie działań kompensacyjnych, zapewniających ciągłość lęgów w kolejnych sezonach, dzięki odtworzonym stanowiskom lęgowym. Tylko poprawnie wykonane skrzynki lęgowe oraz ich odpowiednie zainstalowanie gwarantuje zajęcie ich przez ptaki.

Biuro analiz środowiskowych
 

Kontakt do ornitologa i chiropterologa

+48 608 053 669

biuro@ornitolog.com.pl

 

Adres do korespondencji

ul. Krańcowa 59/82

02-493 Warszawa